Tingimused

1. ÜLDTINGIMUSED 

1.1. E-poe kasutustingimused (siin ja edaspidi nimetatud „tingimused“) sätestavad ettevõtte SIA „RIPO INTERNATIONAL Ltd“, www.ripo-baltic.com (siin ja edaspidi nimetatud „e-pood“) kasutamise protseduuri.

1.2. Müüja on piiratud vastutusega äriühing „RIPO INTERNATIONAL Ltd“, registrikood: 40003120298, juriidiline aadress: Katlakalna tn 11, Riga (Riia) LV-1073, Latvia (Läti) (siin ja edaspidi nimetatud „müüja“).

1.3. Käesolevate tingimuste mõistes on ostjaks teovõimeline füüsiline isik või juriidiline isik, kes esitab e-poes kaupadele tellimusi. 

1.4. Kui ostja esitab tellimuse, siis eeldatakse, et ta on tingimused läbi lugenud ja aktsepteerib neid omapoolsete tingimusteta. 

1.5. Müüja ja e-poes tellimuse esitanud ostja vahel sõlmitakse kaugleping (siin ja edaspidi nimetatud „leping“). Leping jõustub, kui ostja on telekommunikatsiooni kaudu tellimuse esitanud ja esitatud tellimuse kohta müüjalt e-postiga kinnituse saanud. Leping kehtib kuni selle täieliku täitmiseni, st kuni tellimuse eest on tasutud ja kaubad on üle antud. Käesoleva punkti sätted kehtivad kõigile e-poes esitatud tellimustele ja tehtud ostudele.

1.6. Müüja jätab endale õigused tingimustes etteteatamata ühepoolselt muudatusi teha, avaldades need Internetis aadressil https://www.ripo-baltic.com.

1.7. Ostja poolt esitatud tellimusele kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi. 

1.8. E-poes näidatakse hindu eurodes koos sisse arvestatud käibemaksuga, mille määr on seadustega sätestatud. Kaupade hinnad ei sisalda kaupade kohaletoimetamise ega koostetööde hindu. 

1.9. Müüja jätab endale õiguse kaupade valikus ja hindades etteteatamata ühepoolselt muudatusi teha ning kaupade allahindlusi pakkuda. Kaupu müüakse tellimuse esitamise seisuga kehtinud hindadega. 

1.10. E-poe piltidel näidatud kaupade värvus, suurus, kuju või muud parameetrid võivad tegelikest kaupadest erineda. Pildid on ainult illustratiivse tähendusega. Müüja ei garanteeri kaupade sobivust ostja mis tahes tingimustele ega kavandatud kasutusotstarbele. 

 

2. TELLIMUSTE ESITAMINE JA ARVELDUSTE KORD 

2.1. Ostja võib esitada tellimuse ilma e-poe kasutajaks registreerumata. 

2.2. E-poes kaupade ostmiseks peab ostja valima kaubad ja märkima kõik kaupade tellimiseks vajalikud andmed (tüüp, suurus, värvus, lisavarustus jne) ning kaubad peavad olema pandud ostukorvi. Kõigi nõutavate väljade täitmise järel tuleb klõpsata nupule „Ostukorv“. 

2.3. Ostuhind tuleb maksta kogu ulatuses mitte-sularahalise maksena st pangaülekandega vastavalt müüja poolt esitatud arvele või internetimaksena Visa, American Express ja/või MasterCard maksekaardiga.

2.4. Müüja võib keelduda e-poes tellitud kaupu müümast, teavitades sellest ostjat, kui: 

2.4.1. kaubad ei ole enam müüja laos saadaval sellises koguses nagu ostja soovib osta;

2.4.2. tehnilistel põhjustel ei vasta e-poes näidatud kaupade hind ja/või parameetrid kaupade tegelikule hinnale ja/või parameetritele; 

2.4.3. ostja ei ole e-poe tingimustega nõustunud.

2.5. Tellimus loetaks esitatuks ja müüja alustab kaupade valmistamist, kui on tehtud makse. 

2.6. Tellimus loetakse ostjale ja müüjale siduvaks, kui ostja on tellimuse esitanud ja saanud selle kohta e-postiga müüja kinnituse. Saadetud e-kiri loetakse kättesaaduks saatmise päeval. 

2.7. Ostja peab kontrollima tellimusel märgitud teavet ja andmeid. Teabe ja/või andmete ebakõlade korral peab ostja teavitama sellest müüjat, saates e-kirja e-poe aadressile sales@ripo.lv.

 

3. TELLIMUSE KOHALETOIMETAMINE, KOHALETOIMETAMISE KULUD JA RISKID

3.1. E. poes tellimuse esitamisel võib ostja valida ühe alljärgnevatest kohaletoimetamise viisidest:

3.1.1. toimetamine ostja märgitud aadressile;

3.1.2. kaupade kokkulepitud isiklik kaasaviimine aadressilt Riga (Riia), Katlakalna tn 11, Latvia (Läti).

3.2. Kohaletoimetamise tingimused ja kulud sõltuvad ostja valitud kohaletoimetamise viisist ja sihtkohast. 

3.3. Kaubad toimetatakse tellimusel märgitud ostja aadressile, kui tellimuse esitamise ajal on ostja valinud kaupade kohaletoimetamise viisi ja selle eest tasunud. Enne kaupade kohaletoimetamist lepib müüja ostjaga kokku kohaletoimetamise aja. 

3.4. Kaupade valmistamise tähtajaks on 10 tööpäeva, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

3.5. Kaupade kohaletoimetamise tähtajaks Lätis on 5 tööpäeva kaupade valmistamisest, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

3.6. Kaupade vastuvõtmine on võimalik ainult pärast seda, kui tellitud kaupade eest on täielikult tasutud. 

3.7. Kaupade vastuvõtmisel peab ostja esitama isikuttõendava dokumendi ning tellimuse numbri või tellimuskinnituse numbri. Kaubad antakse üle ainult ostjale, kelle andmed on vastaval kaupade tellimusel märgitud. Kui ostja ei esita tellimuse numbrit ega tellimuskinnituse numbrit, siis on müüjal õigus jätta kaubad üle andmata. 

3.8. Kui kaupade tellimuse esitamise ajal on ostja valinud kaupade müüja laost kättesaamise, siis peab ostja ilmuma müüja lattu kaupu ära viima hiljemalt 10 (kümne) päeva jooksul. Kaupade äraviimise tähtaeg hakkab jooksma päeval, mil ostja e-posti aadressile saadetakse teatis, et kaubad on kohaletoimetamiseks valmis, või mil ostjat teavitatakse telefoni teel, et kaubad on kohaletoimetamiseks valmis. 

3.9. Kui ostja ei vii kaupu tingimuste punktis 3.8 sätestatud tähtaja jooksul ära, siis loetakse ostja lepingutingimusi rikkunuks. See annab müüjale õiguse ühepoolseks lepingust taganemiseks ja nõudmiseks, et ostja hüvitaks täidetud tellimusega seoses Müüjale tekkinud kulud (nt kaupade hoidmisega seonduvad kulud jms). Müüja ei tagasta ostjale mingeid kaupade eest tasutud summasid. 

3.10. Kaubad antakse ostjale üle ostja ja müüja esindaja poolt allkirjastatud lastikirja alusel. Kaupade üleandmise seisuga loetakse tellimus täidetuks. 

 

4. TAGANEMISÕIGUS 

4.1. Tarbija õiguste kaitse seaduse ja Ministrite Kabineti 20. mai 2014. a määruse nr 255 „Kauglepinguid reguleerivad eeskirjad“ punkti 22 kohaselt ei tohi ostja taganemisõigust teostada, sest kaubad on valmistatud ostja spetsifikatsiooni kohaselt (punkt 22.3).

 

5. KOHALDUVUS MITTEVASTAVATELE KAUPADELE 

5.1. Ostjal on õigus esitada müüjale nõue 2 (kahe) aasta jooksul pärast kaupade ostukuupäeva, kui kaubad ei vasta lepingu tingimustele. Ostja esitab nõude müüja vastu hiljemalt 2 (kaks) kuud pärast päeva, mil avastati kaupade mittevastavus lepingu tingimustele. Kaupade ostmise kuupäevaks on päev, mil müüja on vastad kaubad üle andnud ja ostja on need kaubad vastu võtnud. 

5.2. Nõue seoses kaupade mittevastavusega lepingu tingimustele tuleb esitada ja läbi vaadata kooskõlas tarbija õiguste kaitse seadusega. 

5.3. Müüja ei vasta kaupadele tekkinud defektide eest, kui need on põhjustatud kulumisest, tahtlikust kahjustamisest, hooletusest, kasutusjuhiste eiramisest, ebaõigest kasutusest, kaupade teisendamisest või remontimisest, kui ostja teostab remondi iseseisvalt ja ilma müüja nõusolekuta. 

 

6. ISIKUANDMETE KAITSE 

6.1. Ostja esitatud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses ja teistes isikuandmete töötlemist ja kaitset reguleerivates Läti Vabariigi seadustes sätestatud nõuetega. Ostja isikuandmete töötlemisel ja talletamisel peab müüja rakendama korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis kaitsevad isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku avaldamise, muutmise või muul moel ebaseadusliku töötlemise eest. 

 

7. AUTORIKAITSE

7.1. E-poe sisu ei tohi täies ulatuses ega osaliselt avaldada, reprodutseerida, võõrandada ega säilitada, teisendada ega täiendada (kaasa arvatud avaldatud materjalid, logod, pildid, graafilised kujutised jms), kui seda tehakse ärilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui autoriõiguste või intellektuaalse omandi õiguste omanik on selleks oma nõusoleku andnud. Nimetatud keeld ei kehti sisu arvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefonisse allalaadimisele ja väljatrükkimisele, kui see toimub ainult isiklikuks (mitteäriliseks) kasutuseks. 

7.2. E-poe sisule võib viidata kooskõlas kehtivate autorikaitset reguleerivate seadustega. Sisule viitamisel peab allika ära märkima, kuid keelatud on reprodutseerida, avaldada või levitada e-poes sisalduvaid kaubamärke ja logosid, kui selleks ei ole vastavate kaubamärkide ja logode omaniku eelnevat kirjalikku nõusolekut. 

7.3. Kui e-poe autoriõigusi rikutakse, siis võidakse ostjale määrata vastutus kooskõlas Läti Vabariigi seadustes sätestatud korraga. 

 

8. VASTUTUS

8.1. Müüja ei vastuta kadude ega kahjude eest, mis võivad tekkida seoses e-poes esitatud teabe kasutamisega või seoses sellega, et e-pood või selle veebileht on mis tahes põhjustel kättesaamatu või e-poe toimimine on takistatud või katkestatud. 

8.2. Müüja ei võta endale mingeid riske ega vastutust, kui ostja on jätnud tingimused läbi lugemata või on lugenud neid vaid osaliselt. 

8.3. Müüja ei vastuta mingite ebakõlade eest kaupade e-poe süsteemis ja piltidel nähtud värvide, suuruste või muude parameetrite ja kaupade tegelike omaduste vahel. 

8.4. Ostja võtab endale kõik riskid ja vastutuse seoses e-poes tehtavate ostudega, sealhulgas kaupade aktsepteerimisega (vastuvõtmisega). 

8.5. Müüja ei vastuta kohustuste täitmise viibimise eest ega nende täitmata jäämise eest ega mis tahes muu rikkumise eest, kui selle põhjuseks on asjaolud või takistused, mis ei allu mõistlikkuse piires müüja tahtele, muuhulgas streigid, valitsuse käskkirjad, sõda või riiklik hädaolukord, keskkonna- või kliima-anomaaliad, kolmandate isikute poolsed rikkumised, internetiühenduse ebapüsivus, samuti tehnilised probleemid seoses sideseadmete, arvutite ja tarkvaraga.

 

9. MITMESUGUST

9.1. Ostja ja müüja vaheline teabevahetus peab toimuma ostja e-posti aadressi, postiaadressi või telefoninumbri vahendusel. Ostja ise võib kasutada sidevahendeid, mis on toodud veebilehel www.ripo-baltic.com/kontakti

9.2. Veebilehe ja e-poodide toimimist reguleerivad käesolevad tingimused, millele kohalduvad Läti Vabariigi seadused. Kõiki suhteid, mis tekivad tehingutest ostjaga, kes on tarbija õiguste kaitse seaduse mõistes füüsiline isik, reguleerivad tarbija õiguste kaitse seadus ja muud regulatiivsed väljaanded seoses tarbija õiguste kaitsega.

9.3. Kõik vaidlused lahendatakse viivitamatult läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei õnnestu jõuda, siis esitatakse vaidlus Läti Vabariigi seadustes kehtestatud korra kohaselt kohtule.